Regulamin

Sklep internetowy PROD BY ALIAS, działający pod adresem internetowym prodbyalias.pl  Prowadzony jest przez firmę:

STUDIO PRODUKCJI MUZYCZNEJ

PROD BY ALIAS

Michał Koralewski

Ul. Wolności 10/4

41-800  Zabrze 

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail:  Kontakt@prodbyalias.pl  

§1 Definicje 

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, 

b) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93), c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie  niezwiązanym bezpośrednio o z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z  treścią art. 221 Kodeksu cywilnego), 

d) Produkt – każdy produkt fizyczny, wirtualny lub pliki dźwiękowe (treść cyfrowa, która nie  jest zapisana na nośniku materialnym)) dostępne w Sklepie prodbyalias.pl e) Regulamin – niniejszy regulamin, 

f) Sklep – Sklep internetowy Prodbyalias, działający pod adresem internetowym  prodbyalias.pl 

g) Sprzedawca – „PROD BY ALIAS Michał Koralewski Ul. Wolności 10/4 41-800 Zabrze” h) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014 poz. 827). 

§2 Postanowienia wstępne 

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż plików dźwiękowych (treść  cyfrowa, która nie jest zapisana na nośniku materialnym). 

Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na  stronie głównej j i podstronach Sklepu. 

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki  Sprzedawcy i Klientów. 

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient jest zobowiązany zapoznać się z  Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. 

Regulamin jest integralną częścią̨ umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Dokonanie zakupu możliwe jest bez zakładania konta. W żadnym jednak przypadku, Klient  nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim. 

Wszystkie ceny Produktów podane na stronie głównej lub podstronach Sklepu są cenami  brutto (zawierają podatek VAT).

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia  zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest  konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne  urządzenie Klienta. Wystarczające są: 

– dostęp do Internetu, 

– standardowy system operacyjny, 

– standardowa przeglądarka internetowa, 

– posiadanie aktywnego adresu e-mail. 

§3 Proces zamawiania 

1. Zamówienia w Sklepie można składać całą dobę, we wszystkie dni roku. 

2. Zawartość strony internetowej i podstron Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy  w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta  nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. 

3. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki: 

a) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie  przycisku „Dodaj do koszyka”, 

b) w rozwiniętym module „Twój koszyk” kliknąć w przycisk „Przejdź do zamówienia” u dołu  strony, 

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, w tym adres, na który ma nastąpić dostawa  zamówionych Produktów, 

d) w przypadku chęci otrzymania faktury, należy podać nazwę firmy oraz NIP. e) wybrać formę płatności za zamówione Produkty, 

f) zapoznać się z regulaminem  

g) kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”. 

4. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe.  Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy  Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości  Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany  telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy.  

W takiej sytuacji Klient przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z  weryfikacją prawdziwości podanych danych.  

W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem,  Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta. 

5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są  prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości  i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

6. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient składa  Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. 

7. Po kliknięciu przycisku „Kupuję” zgodnie z ust. 3 lit. g) powyżej, Klient zostanie  przeniesiony na podstronę z podsumowaniem zamówienia. 

8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji  płatności. 

§4 Dostawa i płatność 

1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz  prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia. 

2. Dostępne metody dostawy Produktów opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane  są Klientowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient,  chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. 

3.Dostępne formy płatności w Sklepie: 

– Płatności online Stripe 

4. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy Produktów objętych zamówieniem: dostawa za pośrednictwem: e-mail 

5. Realizacja zamówienia obejmującego produkty wirtualne, pliki dźwiękowe następuje  poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres e-mail podany przez Klienta. 

6. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 48, chyba, że w opisie produktu widnieje  inna informacja. 

7. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta. 

8. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Klienta w terminie wynikającym z wybranego  sposobu dostawy. 

9. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma  prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia. 

10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest: Stripe  

11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności  elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

§5 Odstąpienie od umowy Konsumenta 

1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy  bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych  Produktów.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie  prawa odstąpienia od umowy. 

3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z  instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych. 

4. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o  odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wiadomość e mail wysłana na adres: Kontakt@prodbyalias.pl 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację  dotyczącą wykonania przysługującemu Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane  od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, niezwłocznie, a w każdym  przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o  wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu  takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.  W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 

7. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał produktu,  Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do dnia  otrzymania produktu. 

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem  korzystania z produkty w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,  cech i funkcjonowania produktu. 

9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez  klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do  karty płatniczej Zamawiającego 

10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez  klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do  karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu  takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie  

zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

§6 Rękojmia Sprzedawcy 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. 

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę  fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. W razie stwierdzenia wady Produktu, Klient powinien wysłać zawiadomienie  (oświadczenie) o stwierdzonej wadzie na adres e-mail Sprzedawcy Kontakt@prodbyalias.pl. Klient zobowiązany jest przesłać opis stwierdzonej wady oraz, jeśli to możliwe, załączyć  zdjęcie. 

3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając  jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie  stosownej treści. 

4. Klient może zwrócić Produkt na adres: Nazwa firmy: PROD BY ALIAS Michał Koralewski Ul.  Wolności 10/4 41-800 Zabrze e-mail: Kontakt@prodbyalias.pl 

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia  doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu  którego reklamacja została złożona. 

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurąskładania reklamacji  Klient może uzyskać wskazówki, pisząc na adres e-mail: Kontakt@prodbyalias.pl 

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie  prawa odstąpienia od umowy. 

Regulamin użytkowania portfela pre-paid na stronie https://prodbyalias.pl

 1. Definicje 1.1. Strona – witryna internetowa dostępna pod adresem https://prodbyalias.pl. 1.2. Portfel pre-paid – elektroniczne konto użytkownika na stronie https://prodbyalias.pl, które umożliwia przechowywanie środków pieniężnych w celu dokonywania płatności za produkty oferowane na stronie.
 2. Warunki korzystania z portfela pre-paid 2.1. Korzystanie z portfela pre-paid na stronie https://prodbyalias.pl oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania niniejszego regulaminu. 2.2. Użytkownik zobowiązuje się do rejestracji na stronie https://prodbyalias.pl i utworzenia konta w celu korzystania z portfela pre-paid. 2.3. Wpłaty na portfel pre-paid można dokonywać za pomocą dostępnych na stronie https://prodbyalias.pl metod płatności. 2.4. Wpłacane środki na portfel pre-paid nie podlegają zwrotowi. Użytkownik akceptuje ten warunek w momencie dokonania wpłaty. 2.5. Portfel pre-paid jest wyłącznie przeznaczony do dokonywania płatności za produkty oferowane na stronie https://prodbyalias.pl.
 3. Korzystanie z portfela pre-paid 3.1. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności danych dostępowych do swojego konta oraz portfela pre-paid. 3.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem swojego konta i portfela pre-paid. 3.3. Strona https://prodbyalias.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę środków na koncie użytkownika wynikłą z niedbałego zachowania danych dostępowych.
 4. Płatności za produkty 4.1. Wszystkie płatności za produkty oferowane na stronie https://prodbyalias.pl przeprowadzane są za pomocą środków zgromadzonych na portfelu pre-paid. 4.2. W momencie dokonywania zakupu, odpowiednia kwota zostaje pobrana z portfela pre-paid użytkownika.
 5. Zmiany w regulaminie 5.1. Strona https://prodbyalias.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie i wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu.

Regulamin aukcji beatów dostępnych na stronie https://prodbyalias.pl

 1. Definicje 1.1. Strona – witryna internetowa dostępna pod adresem https://prodbyalias.pl. 1.2. Aukcja beatów – forma aukcji online, na której oferowane są utwory muzyczne (beaty) do zakupu. 1.3. Bilet aukcyjny – bilet wirtualny, który jest wymagany do przystąpienia do aukcji beatów.
 2. Zakup biletu aukcyjnego 2.1. Przed przystąpieniem do aukcji beatów, użytkownik zobowiązany jest do zakupu biletu aukcyjnego w wysokości 1 PLN. 2.2. Bilet aukcyjny jest jednorazowego użytku i umożliwia uczestnictwo w jednej aukcji beatów. 2.3. Bilet aukcyjny można zakupić za pomocą środków zgromadzonych na portfelu pre-paid użytkownika.
 3. Przebieg aukcji 3.1. Aukcje beatów trwają 24 godziny od momentu publikacji każdej z nich na stronie https://prodbyalias.pl. 3.2. Licytować można od kwoty 1 PLN. 3.3. Użytkownicy uczestniczący w aukcji mogą podbijać oferty, zwiększając kwotę oferty na licytowanym beacie. 3.4. Aukcja kończy się po upływie 24 godzin od jej rozpoczęcia lub w przypadku, gdy nikt nie złożył oferty w ciągu tego czasu.
 4. Wygrana aukcji 4.1. Użytkownik, który złożył najwyższą ofertę w momencie zakończenia aukcji, wygrywa aukcję i zostaje właścicielem danego beata. 4.2. Wygrywający użytkownik zostaje zobowiązany do dokonania zapłaty za wylicytowany beat z użyciem środków zgromadzonych na portfelu pre-paid.
 5. Zasady uczestnictwa w aukcjach beatów 5.1. Uczestnictwo w aukcjach beatów jest ograniczone do zarejestrowanych użytkowników strony https://prodbyalias.pl. 5.2. Użytkownik może uczestniczyć w dowolnej liczbie aukcji beatów.. 5.3. Użytkownik nie może uczestniczyć w aukcji bez ważnego biletu aukcyjnego.
 6. Postanowienia końcowe 6.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od daty publikacji na stronie https://prodbyalias.pl. 6.2. Strona https://prodbyalias.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu aukcji beatów w dowolnym momencie. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie i wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu. 6.3. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących aukcji beatów, użytkownik może skontaktować się z obsługą klienta.

Dodatkowe informacje: 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają  zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,  w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług  drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o  ochronie danych osobowych.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 roku.